Ял шийтгэлийн тодорхойлолт   

2018-03-05
Ял шийтгэлийн тодорхойлолт
1. Эрх зүйн акт: Монгол улсын Хууль зүйн сайдын 2013 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн А/12 тоот тушаалаар батлагдсан “Шүүхээр ял шийтгэгдсэн хүмүүсийн тоо бүртгэл хөтлөх, лавлагаа олгох заавар”-ын дагуу шүүхээр ял шийтгэгдсэн хүмүүсийн лавлагаа...
Бусад