Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм   

2015-04-28
ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
Нэг: Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь Цагдаагийн алба хаагчийн үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэхэд оршино. 1.2. Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас батлан гаргасан...
Бусад