Шилэн дансны тухай, журам   

2015-01-27
ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах зорилгоор төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр, үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байх,...
2015-01-27
МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, СУРТАЛЧЛАХ
Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, үйл ажиллагаагсурталчлахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 135.2. ХАМРАХ ХҮРЭЭ, БОДЛОГО 135.2.1.Энэхүү журмыг нийт цагдаагийн байгууллага, алба хаагч үйл ажиллагаандаа мөрдөнө....
2015-01-27
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
Шилэн дансны тухай хуулийн 5.4, Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам”-ыг х...
Бусад