Зөвлөлийн хурлын тов, хэлэлцэх асуудал   

2015-12-22
2015.12.23-НЫ ӨДРИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ÕÓÐËÛÍ ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Алба хаагчийг дэвшүүлэн томилох, шилжүүлэн томилох, ажлын байр өөрчлөх, шагнах тухай....
2015-12-14
2015.12.15-НЫ ӨДРИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ÕÓÐËÛÍ ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ЦЕГ-ын болон тус газрын оны тэргүүний алба хаагч, ажилтныг шалгаруулах ажлын хэсгийн дүнгийн талаар. / Жагсаалтаар танилцуулна/...
2015-12-08
2015.12.10-НЫ ӨДРИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ÕÓÐËÛÍ ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Алба хаагчийг дэвшүүлэн томилох, ажлын байр өөрчлөх, албанаас чөлөөлөх, тэтгэвэрт гаргах, тэтгэмж олгох, хүүхэд асрах чөлөөг цуцлах, шагнах тухай. / Жагсаалтаар танилцуулна/...
2015-12-01
2015.12.02-НЫ ӨДРИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ÕÓÐËÛÍ ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Алба хаагчийг дэвшүүлэн томилох, албанаас чөлөөлөх, албан тушаалын цол олгуулах, шагнуулах тухай. / Жагсаалтаар танилцуулна/...
2015-11-25
2015.11.25-НЫ ӨДРИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ÕÓÐËÛÍ ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Алба хаагчийг шилжүүлэн томилох, ажлын байр /албан тушаал/-ыг өөрчлөн томилуулах, хүүхэд асрах чөлөө олгох,сунгах, албанаас чөлөөлөх тухай....
2015-11-10
2015.11.11-НИЙ ӨДРИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ÕÓÐËÛÍ ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Алба хаагчийг дэвшүүлж болон шилжүүлэн томилох, ажлын байр /албан тушаал/-ыг өөрчлөн томилуулах, хүүхэд асрах чөлөө олгох, албанаас чөлөөлөх, шагнах тухай. / Жагсаалтаар танилцуулна/...
2015-10-27
2015.10.28-НЫ ӨДРИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ÕÓÐËÛÍ ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Алба хаагчийг дэвшүүлж болон шилжүүлэн томилох, ажлын байр /албан тушаал/-ыг өөрчлөн томилуулах, хүүхэд асрах чөлөө цуцлах, албанаас чөлөөлөх, шагнах тухай....
2015-10-13
2015.10.14-НИЙ ӨДРИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ÕÓÐËÛÍ ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Алба хаагчийг дэвшүүлж болон шилжүүлэн томилох, ажлын байр /албан тушаал/-ыг өөрчлөн томилуулах, хүүхэд асрах чөлөө цуцлах, албанаас чөлөөлөх, шагнах тухай....
2015-09-08
2015.09.09-НИЙ ӨДРИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ÕÓÐËÛÍ ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Төлөвлөлт,зохион байгуулалтын хэлтсээс Тайваны Тайпей хотын камерын хяналтын системийн талаарх мэдээлэл...
2015-08-25
2015.08.26-НЫ ӨДРИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ÕÓÐËÛÍ ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Алба хаагчийг дэвшүүлж болон шилжүүлэн томилох, ажлын байр /албан тушаал/-ыг өөрчлөн томилуулах, шагнах тухай. / Жагсаалтаар танилцуулна/...
2015-07-17
2015.07.17-НЫ ӨДРИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ÕÓÐËÛÍ ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Алба хаагчийг дэвшүүлж болон шилжүүлэн томилох, ажлын байр /албан тушаал/-ыг өөрчлөн томилуулах тухай. / Жагсаалтаар танилцуулна/...
Бусад