Байгууллагын дотоод журам   

2018-04-25
НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ДОТООД ЖУРАМ
1.1 Энэ журмын зорилго нь Цагдаагийн албаны тухай, Төрийн нууцын тухай, Байгууллагын нууцын тухай, Хөдөлмөрийн тухай хууль бусад холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам, Алба хаагчийн ёс зүйн дүрмийг хэр...
Бусад