Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм   

2018-06-04
Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм
ЦЕГ-ын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 23 -ны өдрийн А/129 дүгээр тушаалын хоёрдугаар хавсралт ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН САХИЛГЫН ДҮРЭМ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ Нэгдүгээр зүйл. Ерөнхий зүйл 1.1.Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрмийн зор...
Бусад