Даргын тушаал 2020   

2020-03-25
НЦУГ-ийн А/16
Албаны зэвсэг, галт хэрэгслийн тооллого явуулах тухай...
2020-03-07
НЦУГ-ийн А/12
Бараа материйл акталж, данс бүртгэлээс хасах тухай...
2020-02-21
НЦУГ-ийн А/11
Эргүүл, жижүүрийн хуваарийг батлах тухай...
2020-02-20
НЦУГ-ийн А/10
Хөрөнгө орлогод авах тухай...
2020-02-20
НЦУГ-ийн А/13
Орон тооны бус байнгын комисс байгуулах тухай...
2020-02-19
НЦУГ-ийн А/09
А9 Авто тээврийн хэрэгсэл данс бүртгэлээс хасах тухай...
2020-02-11
НЦУГ-ийн А/07
Ажил хүлэлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай...
2020-02-11
НЦУГ-ийн А/8
Ажлын хэсэг байгуулах тухай...
2020-02-04
НЦУГ-ийн А/6
Сар шинэ 2020 нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай...
2020-01-27
НЦУГ-ийн А/5
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай...
2020-01-25
НЦУГ-ийн А/04
Баримт бичиг нягтан шалгах комисс байгуулах...
2020-01-21
НЦУГ А/03
Харьяа газар, хэлтэс, төв, дүүрэг дэх цагдаагийн газрын баримт бичгийн индекс, дугаарыг шинэчлэн тогтоох тухай...
Бусад