Даргын тушаал 2021   

2021-12-31
НЦУГ-ийн А/90
Хөрөнгө орлогод авах тухай...
2021-12-11
НЦУГ-ийн А/84
Гэмт хэргийн тухай мэдээлэл өгсөн иргэдэд төлбөрийг олгох тухйа...
2021-12-09
НЦУГ-ийн А/81
Хөрөнгө орлогод авах тухай...
2021-12-09
НЦУГ-ийн А/82
Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах "Ажлын хэсэг" байнуулах тухай...
2021-09-30
НЦУГ-ийн А/63
Хөрөнгө орлогод авах тухай...
2021-08-03
НЦУГ-ийн А/56
Ажлын хэсэг байгуулах тухай...
2021-06-26
НЦУГ-ийн А/45
Үнэлгээний баг байгуулах тухай...
2021-05-11
НЦУГ-ийн А/33
Байгууллагын далбааг залж гаргах тухай...
2021-05-05
НЦУГ-ийн А/32
Эргүүлийн адууны хуучин зүчээг туслах аж ахуйн зориулалтаар ашиглах засварлах төсөл, тооцоо, судалгаа хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай...
2021-05-04
НЦУГ-ийн А/31
Эргүүлийн адууны шинэ цогцолбор зүчээ байгуулах төсөл, тооцоо, судалгаа хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай...
2021-04-30
НЦУГ-ийн А/30
Ажлын хэсэг байгуулах тухай...
2021-04-29
НЦУГ-ийн А/28
Сахилгын шийтгэлгүйд тооцох тухай...
Бусад