Галт зэвсэг   

2015-09-04
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2015 оны 08 сарын 07 өдөр ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь М...
2015-05-07
ГАЛТ ЗЭВСЭГ ЭЗЭМШИГЧИЙН ГЭРИЙН ХАЯГ ӨӨРЧЛӨГДСӨН ТОХИОЛДОЛД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
Өргөдөл /Нийслэлийн цагдаагийн газарт хаяг өөрчлөх тухай/ 3*4 хэмжээний зураг 3 хувь /одоо үеийн/ Иргэний үнэмлэхний наториатаар баталгаажуулсан хуулбар./эсвэл ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа/ Оршин суугаа хорооны засаг даргын тодорхойлолт./э...
2015-05-07
ГАЛТ ЗЭВСЭГ ХАМТРАН ЭЗЭМШИГЧЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
Өргөдөл /Нийслэлийн цагдаагийн газарт... Мөн хоёр тал өргөдөлдөө иргэний үнэмлэх, галт зэвсгийн гэрчилгээ конандуулж нотариатаар батлуулсан байх/ Хамтран эзэмших иргэн нь: 3*4 хэмжээний зураг 3 хувь /одоо үеийн/ Иргэний үнэмлэхний натори...
2015-03-08
Бууны албан татвар
Албан татвар ногдох буу бүрт ноогдуулах жилийн албан татвар дор дурдсан хэмжээтэй байна:...
2015-03-08
Галт зэвсгийн тооллого
Иргэн, хуулийн этгээдийн өмчлөлд байгаа галт зэвсгийн тооллогыг жил бүрийн дөрөвдүгээр улиралд багтаан цагдаагийн байгууллага явуулна. Галт зэвсэг эзэмшигч иргэн хуулийн этгээд галт зэвсгээ жил бүр тооллогод оруулж галт зэвсгийн гарчилгээний 14 дүгэ...
2015-03-08
ГАЛТ ЗЭВСЭГ ШИЛЖҮҮЛЭХ БУЮУ ЭЗЭМШИГЧ ӨӨРЧЛӨХ ТОХИОЛДОЛД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
Галт зэвсэг худалдаж байгаа болон худалдаж авсан 2 тал нь: 1. Галт зэвсгийг шилжүүлэн бүртгэхийг хүссэн өргөдөл./Нийслэлийн цагдаагийн газарт/ 2. Худалдах, худалданавах;Бэлэглэлийн; Өвлөлийнгэрээ хийжнотариатаар баталгаажуулсанбайна./Гэрээндхоёр та...
2015-03-08
ГАЛТ ЗЭВСГЭЭ БҮРТГҮҮЛЖ, ШИНЭЭР ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХ ИРГЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
ГАЛТ ЗЭВСГЭЭ БҮРТГҮҮЛЖ, ШИНЭЭР ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХ ИРГЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ 1. Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн өргөдөл. /НЦГ-т гэж байгаад уг галт зэвсгийг хаанаас, хэзээ авсан тухайгаа тодорхой бичих/ 2. 3*4 хэмжээний зураг 3 хувь /одоогийн үеи...
2015-03-08
ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
- Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн албан бичиг /уг галт зэвсгийг хаанаас, хэзээ авсан тухайгаа тодорхой бичих/ - Эзэмших иргэн нь Галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар. /ЦЕГ-ын СДТө...
Бусад