Гэрээт харуул хамгаалалт   

2017-04-28
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хуулийн 7.4-т “Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг түдгэлзүүлэх, бүртгэлээс хасах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журмыг дотоод хэргийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гиш...
2016-12-05
“БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ” АВСАН ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ
Цагдаагийн байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээг иргэдэд ил тод, нээлттэй байлгах үүднээс нийслэлийн хэмжээнд 2016 онд гэрээт харуул хамгаалалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах “Бүртгэлийн гэрчилгээ” авсан зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээ...
2014-01-23
Гэрээт харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт
1. Байгууллагын танилцуулга 2. Гэрээт харуул хамгаалалт эрхлэхийг хүссэн өргөдөл /хугацаа сунгах өргөдөл/ 3. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар 4. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй...
Бусад