Үйл ажиллагааны тайлан   

2019-12-30
НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/01 дүгээр тушаалаар баталсан Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн ерөнхий газрын гүй...
2019-10-05
2019 ОНЫ 03 ДУГААР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/01 дүгээр тушаалаар баталсан Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн ерөнхий газрын гүй...
2019-07-03
2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2013 оны А/01 дүгээр тушаалаар баталсан Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн ерөнхий газрын гүй...
2019-06-06
2019 ОНЫ 02 ДУГААР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2013 оны А/01 дүгээр тушаалаар баталсан Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн ерөнхий газрын гүй...
2019-05-06
2019 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2013 оны А/01 дүгээр тушаалаар баталсан Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн ерөнхий газрын гүй...
2019-01-04
2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/01 дүгээр тушаалаар баталсан “Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллага”-аас дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн ерөнхий газрын...
2018-10-05
2018 ОНЫ ГУРАВДУГААР УЛИРЛЫН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/01 дүгээр тушаалаар баталсан “Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллага”-аас дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн ерөнхий газрын...
2018-07-06
2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2018.06.29 Улаанбаатар хот Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн ал...
2018-04-02
2018 ОНЫ I УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/01 дүгээр тушаалаар баталсан “Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллага”-аас дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн ерөнхий газрын...
2017-12-27
2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Нийслэлийн цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүн хуулиар хүлээсэн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлж, 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлынхаа тайланг Та бүхэнд танилцуулж байна....
Бусад