Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа   

2018-02-23
АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ...
2017-08-22
2016-11-19
АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
Тус цагдаагийн газраас Цагдаагийн ерөнхий газрын Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 23/01 “Авлигын эсрэг нийслэлийн хөтөлбөр, стратеги төлө...
2016-11-05
АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, энэ талаарх мэдээллийг иргэд,байгууллага чөлөөтэй авах нөхцөлийг хангах...
2016-06-06
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР
Тус газрын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/01 дүгээр тушаалаар тус газрын Авлигын эсрэг хууль, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавих үүрэг бүхий орон тооны бус салбар зөвлөлийг байгуулж, ...
2016-02-19
2016 ОНЫ АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Улаанбаатар хотын цагдаагийн газраас Цагдаагийн ерөнхий газрын 2016 оны авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг ЭНД дарж үзнэ үү...
2015-11-08
2015 ОНЫ АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
Тус цагдаагийн газраас Цагдаагийн ерөнхий газрын Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөө, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 23/01 “Авлигын эсрэг нийслэлийн хөтөлбөр, стратеги төлө...
2015-02-25
2014 ОНЫ МЭДҮҮЛГИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДАГУУ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА
Авилгын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу алба хаагчдын 2014 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн ...
2014-10-09
Авилгатай тэмцэх чиглэлээр “Трансперенси Интернешнл” байгууллагатай хамтран ажиллаж байна
Нийслэлийн цагдаагийн газраас авилгатай тэмцэх, иргэдэд өөрсдийн үйл ажиллагааг нээлттэй болгож ажлын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх зорилгоор “Трансперенси Интернешнл” авилгын эсрэг дэлхийн хөдөлгөөний тэргүүлэгч, иргэний нийгмийн байгууллагатай хамтран...
Бусад