Эрүү хэв журмын нөхцөл байдал   

2017-10-16
2017 оны 10-р сарын 15-с 16-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 10-р сарын 15-с 16-нд иргэд, байгууллагаас 1618 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 139, зөрчлийн 1185, зам тээврийн ослын 294 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 73 үйлдлээс 32 хэргийн эзэн холбо...
2017-10-15
2017 оны 10-р сарын 14-с 15-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 10-р сарын 14-с 15-нд иргэд, байгууллагаас 2022 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 254, зөрчлийн 1426, зам тээврийн ослын 351 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 85 үйлдлээс 38 хэргийн эзэн холбо...
2017-10-11
2017 оны 10-р сарын 10-с 11-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 10-р сарын 10-с 11-нд иргэд, байгууллагаас 1647 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 181, зөрчлийн 1117, зам тээврийн ослын 349 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 31 үйлдлээс 31 хэргийн эзэн холбо...
2017-10-10
2017 оны 10-р сарын 09-с 10-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 10-р сарын 09-с 10-нд иргэд, байгууллагаас 1975 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 235, зөрчлийн 1375, зам тээврийн ослын 365 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 86 үйлдлээс 35 хэргийн эзэн холбо...
2017-10-05
2017 оны 10-р сарын 04-с 05-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 10-р сарын 04-с 05-нд иргэд, байгууллагаас 1882 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 242, зөрчлийн 1275, зам тээврийн ослын 365 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 86 үйлдлээс 32 хэргийн эзэн холбо...
2017-10-04
2017 оны 10-р сарын 03-с 04-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 10-р сарын 03-с 04-нд иргэд, байгууллагаас 1912 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 180, зөрчлийн 1410, зам тээврийн ослын 322 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 99 үйлдлээс 40 хэргийн эзэн холбо...
2017-10-02
2017 оны 10-р сарын 01-с 02-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 10-р сарын 01-с 02-нд иргэд, байгууллагаас 1436 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 167, зөрчлийн 919, зам тээврийн ослын 350 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 64 үйлдлээс 26 хэргийн эзэн холбог...
2017-09-25
2017 оны 09-р сарын 24-с 25-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 09-р сарын 24-с 25-нд иргэд, байгууллагаас 1699 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 133, зөрчлийн 1264, зам тээврийн ослын 302 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 54 үйлдлээс 21 хэргийн эзэн холбо...
2017-09-24
2017 оны 09-р сарын 23-с 24-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 09-р сарын 23-с 24-нд иргэд, байгууллагаас 1908 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 136, зөрчлийн 1413, зам тээврийн ослын 359 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 73 үйлдлээс 26 хэргийн эзэн холбо...
2017-09-22
2017 оны 09-р сарын 21-с 22-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 09-р сарын 21-с 22-нд иргэд, байгууллагаас 1807 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 135, зөрчлийн 1252, зам тээврийн ослын 420 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 59 үйлдлээс 26 хэргийн эзэн холбо...
2017-09-21
2017 оны 09-р сарын 20-с 21-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 09-р сарын 20-с 21-нд иргэд, байгууллагаас 1962 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 158, зөрчлийн 1422, зам тээврийн ослын 382 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 87 үйлдлээс 31 хэргийн эзэн холбо...
2017-09-20
2017 оны 09-р сарын 19-с 20-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 09-р сарын 19-с 20-нд иргэд, байгууллагаас 1850 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 80, зөрчлийн 1402, зам тээврийн ослын 368 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 67 үйлдлээс 17 хэргийн эзэн холбог...
Бусад