Эрүү хэв журмын нөхцөл байдал   

2018-07-09
2018 оны 07-р сарын 08-с 09-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 07-р сарын 08-с 09-нд иргэд, байгууллагаас 1637 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 71, зөрчлийн 1289, зам тээврийн ослын 277 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 40 үйлдлээс 23 хэргийн эзэн холбог...
2018-07-08
2018 оны 07-р сарын 07-с 08-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 07-р сарын 07-с 08-нд иргэд, байгууллагаас 1343 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 82, зөрчлийн 918, зам тээврийн ослын 343 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 51 үйлдлээс 27 хэргийн эзэн холбогд...
2018-07-07
2018 оны 07-р сарын 06-с 07-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 07-р сарын 06-с 07-нд иргэд, байгууллагаас 1956 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 108, зөрчлийн 1503, зам тээврийн ослын 345 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 56 үйлдлээс 27 хэргийн эзэн холбо...
2018-07-05
2018 оны 07-р сарын 04-с 05-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 07-р сарын 04-с 05-нд иргэд, байгууллагаас 1765 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 87, зөрчлийн 1388 , зам тээврийн ослын 290 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 46 үйлдлээс 19 хэргийн эзэн холбо...
2018-07-04
2018 оны 07-р сарын 03-с 04-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 07-р сарын 03-с 04-нд иргэд, байгууллагаас 1489 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 79, зөрчлийн 1145, зам тээврийн ослын 265 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 45 үйлдлээс 24 хэргийн эзэн холбог...
2018-07-03
2018 оны 07-р сарын 02-с 03-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 07-р сарын 02-с 03-нд иргэд, байгууллагаас 1657 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 83, зөрчлийн 1259, зам тээврийн ослын 314 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 56 үйлдлээс 29 хэргийн эзэн холбог...
2018-07-02
2018 оны 07-р сарын 01-с 02-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 07-р сарын 01-с 02-нд иргэд, байгууллагаас 1313 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 83, зөрчлийн 1026, зам тээврийн ослын 204 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 37 үйлдлээс 15 хэргийн эзэн холбог...
2018-07-02
2018 оны 07-р сарын 01-с 02-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 07-р сарын 01-с 02-нд иргэд, байгууллагаас 1313 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 83, зөрчлийн 1026, зам тээврийн ослын 204 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 37 үйлдлээс 15 хэргийн эзэн холбог...
2018-06-28
2018 оны 06-р сарын 27-с 28-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 06-р сарын 27-с 28-нд иргэд, байгууллагаас 1659 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 101, зөрчлийн 1287, зам тээврийн ослын 271 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 69үйлдлээс 32 хэргийн эзэн холбог...
2018-06-12
2018 оны 06-р сарын 10-с 11-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 06-р сарын 11-с 12-нд иргэд, байгууллагаас 1734 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 111, зөрчлийн 1345, зам тээврийн ослын 214 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 67 үйлдлээс 27 хэргийн эзэн холбо...
2018-06-11
2018 оны 06-р сарын 10-с 11-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 06-р сарын 10-с 11-нд иргэд, байгууллагаас 1573 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 90, зөрчлийн 1261, зам тээврийн ослын 222 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 68 үйлдлээс 27 хэргийн эзэн холбог...
2018-06-10
2018 оны 06-р сарын 09-с 10-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 06-р сарын 09-с 10-нд иргэд, байгууллагаас 1789 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 118 , зөрчлийн 1435, зам тээврийн ослын 302 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 59 үйлдлээс 34 хэргийн эзэн холб...
Бусад