Эрүү хэв журмын нөхцөл байдал   

2017-12-15
2017 оны 12-р сарын 14-с 15-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 12-р сарын 14-с 15-нд иргэд, байгууллагаас 1855 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 163, зөрчлийн 1304, зам тээврийн ослын 388 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 101 үйлдлээс 42 хэргийн эзэн холб...
2017-12-12
2017 оны 12-р сарын 11-с 12-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 12-р сарын 11-с 12-нд иргэд, байгууллагаас 1839 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 189, зөрчлийн 1307, зам тээврийн ослын 343 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 101 үйлдлээс 39 хэргийн эзэн холб...
2017-12-11
2017 оны 12-р сарын 10-с 11-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 12-р сарын 10-с 11-нд иргэд, байгууллагаас 1723 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 174, зөрчлийн 1287, зам тээврийн ослын 262 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 88 үйлдлээс 35 хэргийн эзэн холбо...
2017-12-06
2017 оны 12-р сарын 05-с 06-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 12-р сарын 05-с 06-нд иргэд, байгууллагаас 1774 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 156, зөрчлийн 1292, зам тээврийн ослын 326 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 84 үйлдлээс 41 хэргийн эзэн холбо...
2017-12-05
2017 оны 12-р сарын 04-с 05-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 12-р сарын 04-с 05-нд иргэд, байгууллагаас 1883 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 161, зөрчлийн 1399, зам тээврийн ослын 313 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 105 үйлдлээс 45 хэргийн эзэн холб...
2017-12-04
2017 оны 12-р сарын 03-с 04-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 12-р сарын 03-с 04-нд иргэд, байгууллагаас 1713 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 155, зөрчлийн 1298, зам тээврийн ослын 260 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 67 үйлдлээс 29 хэргийн эзэн холбо...
2017-12-03
2017 оны 12-р сарын 02-с 03-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 12-р сарын 02-с 03-нд иргэд, байгууллагаас 1877 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 156, зөрчлийн 1417, зам тээврийн ослын 304 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 79 үйлдлээс 28 хэргийн эзэн холбо...
2017-11-28
2017 оны 11-р сарын 27-с 28-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 11-р сарын 27-с 28-нд иргэд, байгууллагаас 1658 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 177, зөрчлийн 1181, зам тээврийн ослын 300 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 86 үйлдлээс 40 хэргийн эзэн холбо...
2017-11-27
2017 оны 11-р сарын 26-с 27-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 11-р сарын 26-с 27-нд иргэд, байгууллагаас 1745 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 186, зөрчлийн 1398, зам тээврийн ослын 319 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 98 үйлдлээс 32 хэргийн эзэн холбо...
2017-11-26
2017 оны 11-р сарын 25-с 26-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 11-р сарын 25-с 26-нд иргэд, байгууллагаас 1842 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 185, зөрчлийн 1523, зам тээврийн ослын 319 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 91 үйлдлээс 37 хэргийн эзэн холбо...
2017-11-24
2017 оны 11-р сарын 23-с 24-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 11-р сарын 23-с 24-нд иргэд, байгууллагаас 1756 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 183, зөрчлийн 1262, зам тээврийн ослын 311 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 100 үйлдлээс 32 хэргийн эзэн холб...
2017-11-22
2017 оны 11-р сарын 21-с 22-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 11-р сарын 21-с 22-нд иргэд, байгууллагаас 1838 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 168, зөрчлийн 1279, зам тээврийн ослын 391 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 94 үйлдлээс 41 хэргийн эзэн холбо...
Бусад