Эрүү хэв журмын нөхцөл байдал   

2018-02-12
2018 оны 02-р сарын 11-с 12-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 02-р сарын 11-с 12-нд иргэд, байгууллагаас 1554 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 126, зөрчлийн 1164, зам тээврийн ослын 264 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 64 үйлдлээс 26 хэргийн эзэн холбо...
2018-02-11
2018 оны 02-р сарын 10-с 11-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 02-р сарын 10-с 11-нд иргэд, байгууллагаас 1830 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 138, зөрчлийн 1364, зам тээврийн ослын 328 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 88 үйлдлээс 33 хэргийн эзэн холбо...
2018-02-05
2018 оны 02-р сарын 04-с 05-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 02-р сарын 04-с 05-нд иргэд, байгууллагаас 1655 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 160, зөрчлийн 1300, зам тээврийн ослын 195 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 99 үйлдлээс 40 хэргийн эзэн холбо...
2018-01-29
2018 оны 01-р сарын 28-с 29-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 01-р сарын 28-с 29-нд иргэд, байгууллагаас 1555 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 141, зөрчлийн 1166, зам тээврийн ослын 248 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 77 үйлдлээс 29 хэргийн эзэн холбо...
2018-01-26
2018 оны 01-р сарын 25-с 26-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 01-р сарын 25-с 26-нд иргэд, байгууллагаас 1526 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 108, зөрчлийн 1146, зам тээврийн ослын 282 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 65 үйлдлээс 31 хэргийн эзэн холбо...
2018-01-10
2018 оны 01-р сарын 09-с 10-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 01-р сарын 09-с 10-нд иргэд, байгууллагаас 1616 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 144, зөрчлийн 1211, зам тээврийн ослын 261 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 89 үйлдлээс 35 хэргийн эзэн холбо...
2018-01-05
2018 оны 01-р сарын 04-с 05-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 01-р сарын 04-с 05-нд иргэд, байгууллагаас 1751 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 153, зөрчлийн 1312, зам тээврийн ослын 286 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 79 үйлдлээс 28 хэргийн эзэн холбо...
2018-01-04
2018 оны 01-р сарын 03-с 04-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 01-р сарын 03-с 04-нд иргэд, байгууллагаас 1793 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 165, зөрчлийн 1379, зам тээврийн ослын 249 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 81 үйлдлээс 40 хэргийн эзэн холбо...
2018-01-03
2018 оны 01-р сарын 02-с 03-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 01-р сарын 02-с 03-нд иргэд, байгууллагаас 1790 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 142, зөрчлийн 1395, зам тээврийн ослын 253 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 69 үйлдлээс 32 хэргийн эзэн холбо...
2018-01-02
2017 оны 12-р сарын 31-с 01-01-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 12-р сарын 31-с 01-нд иргэд, байгууллагаас 1822 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 140, зөрчлийн 1386, зам тээврийн ослын 185 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 95 үйлдлээс 46 хэргийн эзэн холбо...
2017-12-26
2017 оны 12-р сарын 25-с 26-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 12-р сарын 25-с 26-нд иргэд, байгууллагаас 2001 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 193, зөрчлийн 1438, зам тээврийн ослын 370 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 89 үйлдлээс 33 хэргийн эзэн холбо...
2017-12-15
2017 оны 12-р сарын 14-с 15-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 12-р сарын 14-с 15-нд иргэд, байгууллагаас 1855 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 163, зөрчлийн 1304, зам тээврийн ослын 388 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 101 үйлдлээс 42 хэргийн эзэн холб...
Бусад