Сэрэмжлүүлэг   

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

Сүүлийн үед золбин болон гэрийн тэжээвэр ноход иргэдэд халдсан  тохиолдол ихсэх хандлагатай байна.

Тиймээс иргэдэд дараах зөвлөмжийг хүргэж байна.

  1. Хашаандаа нохойтой тохиолдолд өдрийн цагаар нохойг сул тавихгүй байх
  2. Хаалга, хашаандаа анхааруулсан таних тэмдэг заавал байршуулах
  3. Мал эмнэлэгт бүртгүүлэх, тогтмол вакцинд хамруулах
  4. Зохих хамгаалалт буюу хошуувч, хүзүүвчтэй байлгах шаардлагатайг анхааруулж байна.

 

Монгол Улсын Иргэний хуулиас

501 дүгээр зүйл. Амьтны учруулсан гэм хорыг хариуцах

501.1.  Амьтны үйлдлээс хүний амь нас, эрүүл мэндэд учирсан гэм хорыг тухайн амьтныг өмчлөгч буюу эзэмшигч хариуцна.

 Монгол Улсын Эрүүгийн хуулиас

201 дүгээр зүйл. Орчиндоо аюул учруулж болох амьтныг зохих хамгаалалтгүй байлгах

201. 1. Орчиндоо аюул учруулж болох амьтныг зохих хамгаалалтгүй байлгасны улмаас хүний бие махбодийг хөнгөн буюу хүндэвтэр гэмтээсэн бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг таваас тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэгээс гурван сар хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

201. 2. Энэ хэргийн улмаас хүний амь нас хохирсон, бусад хүнд хор уршиг учирсан бол гурваас дээш зургаан сар хүртэл хугацаагаар баривчлах, эсхүл таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

 

 

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах