Мэдээлэл   

АЛБА ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

      “Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”, “Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2018 онд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, биелэлт үр дүнг тооцох баримт бичгийн жагсаалт” болон Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, удирдлагуудаас өгсөн үүрэг, ажлын чиглэл, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулах, бүрэн гүйцэд тайлагнах зорилгоор алба хаагчдад сургалт зохион байгууллаа. 
      Уг сургалтаар тус газрын харьяа газар, хэлтэс, дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хэв журам, гэр бүл хүүхэд, урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан тасгийн дарга, ахлах мэргэжилтнүүд хамрагдсан юм.

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах